پیامک مرد باس

مرد بایستی مرد باشه مثل یه کوه درد باشه……..
50
مرد باس بذاره زنش بازوشو گاز بگیره
51
مرد باس جنبش بالا باشه توهر زمینه ای.
52
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 8"
رد باس ترشی باز حرفه ای باشه
43
مرد باس حرف اول و آخر روخودش بزنه بگه چشم
44
مرد باس دست پخت زنشو دوست داشته باشه تعریف کنه
45
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 7"
یـــــــه پـــســــر بــــایــــد اونـــقــــدر مــــــرد باشــــه...
کـــــه وقــتـــی زنــــگـــ مـــیزنــــه به عــشقـــش
دخــــتـــــره بـــــگــــه!
وای خـــــاکــــ بـــــه ســــرم آقــــامـــــون زنــــگـــــ زد...
نـــــه ایــنـــکــــه دخـــتــــــره بــــگـــــه
.
.
.
.
.
ای جــــــونــــــم جــــوجــــــوم داره مـــــیزنـــــگـــــه :|
36
یه مرد ایده آل باید وقتی از سر کار میاد
به خانومش بگه :
.
.
.
.
.
خــــــــــانومم ... من رسیدم
بیا بوس بده لواشک تحویل بگیر 
37
مرد زندگیمرد باس مردیه که روزی 1 ساعت بشینه پیش عیالمرد باس بگه :
خانومم ، من آماده ام ! هر چقدر میخوای غر بزن ..
38
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 6"
مردباس وقتی عصبی میشه کمربندشو دربیاره
بندازه دوره کمرزنشو بگه بوس یا گاز؟؟؟؟

29
بــه نــظــر مــن مَــرد بــاس هــر شـب دَس خــانــومـشـو بـگـیـره و
بـبـره لـب پـنـجـره بـگـه....
سـتــاره هــای اسـمــونــو نـیگـاه کـن ...اونــم مـاهـشـونــِـ...
حــالــا مــنــو نــیـگــاه... تــو هــم مــاه مــنــی....
ای بـســوزه پــدر زن ذلــیــلــی...خخخخ
کی من عمرن !!!! نه جون ممد ازین فکرا نکن
30
مرد باس وقتی زنش داره رانندگی میکنه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
از مرگ نترسه مرد باس 
31
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 5"
مرد باس بوی عطرش همه جا بپیچه ..
22
مرد باس مشکلاتشو پشت در خونش چال کنه خندون بیاد تو ..
23
مرد باس هیجانی باشه نذاره زندگی واس ایالش یکنواخ شه ..
24
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 4"
مرد باس فک کنه فقط یه زن تو دنیاس اونم کدبانوی خونش ..
15
مرد باس صداش مردونه باشه ، همچین که صدات کرد چار ستونه بدنت بلرزه
16
مرد باس موهاش کوتاه باشه ، پیرهن مردونه بپوشه ، بو ادکلنش همه جا رو پر کنه
17
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 3"
مرد باس قد بلند باشه
وگرنه بدرد نمیخوره
8
مرد باس بعده اینکه غذاشو خورد پاشه عیالشو ماچ کنه…..
9
مرد باس زنشو بزاره تاج سرش …
10
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 2"
مرد باس دست پر بیاد هونه درو هم با پاش ببنده
1
مــــــرد باس وقتــی عصــبی میشه کمــربندشو در بیاره بنــدازه دور کمر زنشو بگه: بـــــوس یا گــــاز؟؟؟
2
مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه، سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـربـابـات؛ بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه
3
ادامه مطلب "پیامک مرد باس 1"