تعبیر خواب حرف ی

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یافتن"
یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یخ"
دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است کهادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یک چشم"
1ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید ، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یادداشت"
دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است که تاادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یتیم خانه"
یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یشم"
محمدبن سیرین گوید: یاسمن درخواب ، اگر به وقت دید فرزندی بود مقبل و بریدن آن غم است. اگر بیند کسی بدو داد، میان ایشان جدائی افتد و درخت یاسمن، زنی بود توانگر و بد. اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یاسمن"
1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یتیم"
1ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسیدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یرقان"
1ـ اگر خواب ببینید در کنار فردی یهودی ایستاده اید ، علامت آن است که با تمام وجود می کوشید به ثروت دست یاید ، اما کوششهای شما در سطح نازلی برآورده خواهد شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یهودی"
ابن سیرین معتقد است که درخت یاس زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یاس"
دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یاقوت"
1ـ دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یخچال"
یوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب یوزپلنگ"