تعبیر خواب حرف ه

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هدیه"
هزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما لاغر.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هزار دستان"
1ـ اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب همسر"
1ـ دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هنرپیشه"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هدهد"
دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هندوانه"
دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هیزم"
1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید بردادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هتل"
دیدن هلو در خواب ، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هلو"
1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هویج"
امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت، هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هاون"
1ـ دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب هفت تیر"