تعبیر خواب حرف و

1ـ اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب واکسن"
1ـ اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید ، نشانة‌ آن است که در جشنهای دسته جمعی شرکت خواهید کرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وداع"
محمدبن سیرین گوید: دیدن واشه درخواب چون مطیع بود، دلیل که خداوندش منزلت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب واشه"
اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین، دلیل بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وحوش"
1ـ اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است که در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وصیت"
وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وضو"
علت جذام بود. اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود، دلیل مال است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وادی"
اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وحشت"
حضرت دانیال گوید: اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب والی"
1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وجد"
اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب وسمه"
دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ویرانی"