تعبیر خواب حرف ن

حضرت دانیال گوید: دیدن نیل در خواب غم و اندوه است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیل"
اگر درخواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیلوفر - گل"
محمدبن سیرین گوید: نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیکی کردن"
اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیمکت "
اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسیداد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیشکر"
دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیمرو"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیمروز - عصر "
دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد ی دزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نهنگ - وال"
حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نی بسیار داشت، دلیل که اندک چیزی به وی رسد.
 1ـ شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار میگیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکی از نزدیکانتان دفاع کنید .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نی - نی زدن"
1ـ اگر در خواب احساس میکنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانیکه دور از شما زندگی میکنند خبرهایی ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیازمند"
اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نیزه"
حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نوشتن - نوشته"
حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند. محمدبن سیرین گوید: اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب نویسنده"