تعبیر خواب حرف م

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب مرد یا زن مسن"
1ـ دیدن میمون در خواب ، نشانة آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میمون - انتر "
دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میوه"
دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب مرد یا زن مسن"
دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میوه فروشی"
دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است. اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میخ"
دیدن میش درخواب ، دلیل بر زنی بود کریمه یا مردی بزرگ. اگر دید میشی داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میش"
ابن سیرین گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خلاف این بیند دلیل کند که اندوهی بدو رسد و اگر بیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب میکاییل"
موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب موم"
دیدن مویز مال و نعمت است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر آب از مویز جدا کرد دلیل که مال حلال یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب مویز"
دیدن میِ پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود. اگر بیند می پخته خورد، دلیل که به قدر مستی مال حرام حاصل آید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب می پخته"
1ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است که نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب موز - میوه"
حضرت دانیال گوید: دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب موزه"
همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب موش"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب مورچه - مور"