تعبیر خواب حرف ل

دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لیمو"
لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لیوان"
1ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده میکنید و به دلخواه خود خوش میگذرانید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوستر"
1ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوله"
محمدبن سیرین گوید: دیدن لوید درخواب ، دلیل است بر خدمتکار خانه. اگر بیند که اصل لوید از مس است، دلیل است که آن خدمتکار جهود بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوید"
محمدبن سیرین گوید: دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است. جابرمغربی گوید: اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوح محفوظ"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که لوزینه در خواب به دهان نهاد، دلیل که سخنی خوش شنود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوزینه"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لنگ شده بود.
دلیل است پیش خویشان خوار شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لنگ شدن"
1ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه"
لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لوبیا"
اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لواشک"
1ـ دیدن لکه بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل کوچک است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لکه"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگیاو است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لگام - افسار"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسیرا لگد زد، دلیل است حال او بد شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لگد زدن"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل که سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب لقمه"