تعبیر خواب حرف گ

محمدبن سیرین گوید: دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گیاه"
اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گیتار"
موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد. داشتن گیسو با شرحی که داده شد بستگی به رسم زمان دارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گیسو"
اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گونی"
هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود. زن خوب گوهر است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوهر"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوی"
گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیر ی که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوشواره"
دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است کهادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوشی معاینه"
محمدبن سیرین گوید: دیدن گوگرد در خواب ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوگرد"
گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوسفند"
اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوش"
دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوشت"
دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز تابع این حکم کلی است و نعمت و خیر و برکت تعبیر می شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوساله"
محمدبن سیرین گوید: دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیایایشان به فساد بود.
ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گورستان"
دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گوریل"
حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گور - قبر"
اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده ، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گور خر"