تعبیر خواب حرف ک

شاعر برای فاطمیه کم می آورد
هر بیت یک مصیبت اعظم می آورد
قافیه هاش شال عزا بسته بر کمر
در هر ردیف دستۀ ماتم می آورد
از کوچه های سینه زنی رد که می شوم
یک خاطره ز کوچه به یادم می آورد
باز این چه شورش است که در کوچه های شهر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 1193"
1ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ای هستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کالسکه"
کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیر ش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کیسه"
کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کیف"
همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چیزهائی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سیل، صاعقه، گردباد و غیره .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوه"
حضرت دانیال گوید: اگر کسی درخواب خود را بر سر کوهی بیند، دلیل است در پناه بزرگی رود. اگر بیند کوه از جای برکند، دلیل که بزرگی را قهر کند. اگر بیند در کوهی مُقام بساخت، دلیل که مقرب پادشاه شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوه "
محمدبن سیرین گوید: دیدن کیسگر به خواب و خوردن آن، دلیل غم و اندوه است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کیسگر"
کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف (ز) نوشته.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوکب"
کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوکو"
دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوله پشتی"
کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند . چنانچه در خواب خود را با کوسه ای رو به رو ببینید با دشمنی مواجه می شوید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوسه"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در کوشکی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن کوشک را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوشک"
کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های تند و تلخ نداشته باشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوفته"
محمدبن سیرین گوید: دیدن کوز، دلیل مال است که به رنج حاصل شود. اگر دید با کوز بازی می کرد، دلیل که با کسی خصومت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کوز می کشت، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوز"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب کوزه"