تعبیر خواب حرف ق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل که در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قیامت"
قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قیچی"
نوشته اند: قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از قیر برای اسفالت جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قیر"
قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داندادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قوری"
اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر خاص و معین ندارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قوز"
حضرت دانیال گوید: اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قی"
دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قوچ"
معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قورباغه"
قورمه گوشت، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول ملال انگیز و دردسر آور است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قورمه"
1ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می کنید ،ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قهوه خانه"
1ـ دیدن قو بر آبهای آرام در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک تجاربی شعف انگیز کسب می کنیدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قو"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. :ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن"
قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چیزهایی است که به منافع مالی می انجامد. قند که شیرینی را در خاطر ما تداعی می کند در خواب های ما نیز خوشی و کامروایی را شکل می بخشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قند"
محمدبن سیرین گوید: دیدن قندیل افروخته، دلیل بر توفیق عبادت بود. اگر بیند که در خانه یا در دکان او قندیل آویخته یا افروخته بود، دلیل که زن صالحه بخواهد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب قندیل -یخ"