تعبیر خواب حرف ف

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فیله"
اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید و آسوده می شوید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فین"
فینچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره اش می نویسند باید متفاوت باشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فینچ"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فوطه"
فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری. در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فیروزه"
فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فیل"
محمدبن سیرین گوید: دیدن فنک درخواب ، دلیل مردی توانگر غریب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب دیدن مال و خواسته است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فنک"
محمدبن سیرین گوید: اگر دید او را فواق بود، دلیل که سخنی ناسزا گوید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فواق"
محمدبن سیرین گوید: فوره خوردن، دلیل رنج و غم بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فوره (خمیر خشک)"
فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فندق"
اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فندک"
فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند و وظیفه ای بر عهده دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فنر"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند فلوس بسیار داشت، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند که فلوس داشت،ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فلوس"
فنجان سهم و بهره ما است. از نیک و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می افتند هر کس به اندازه تاثیر خویش سهمی دارد. فنجان در خواب پیمانه سهمیه ما است از مجموع پیش آمدها.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فنجان"
فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیر ی که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره اش می نویسند باید متفاوت باشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب فنچ"