تعبیر خواب حرف غ

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غوص"
منوچهر مطیعی تهرانیگوید: غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب میبینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد میکند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غول"
1ـ در خواب اگر از غیبت کسیمتأثر شوید ، به این معناست که برایبه دست آوردن دوستانیهمیشگیتلاش خواهید کرد . .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غیبت"
محمدبن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غنیمت"
معبران اسلامی و قدیمی در مورد غورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غورباغه"
اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غوره"
محمدبن سیرین گوید: دیدن غم درخواب ، دلیل خرمیاست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غم"
غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند. این را غم باد می نامند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غم باد"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاریسخت رنجور شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غلام"
اگر در خواب بیند که با خصم غلبه کرد و چیره شد، دلیل است که بر دشمن غالب شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غلبه کردن"
1ـ اگر خواب ببینید کسی شما را غلغلک میدهد ، نشانة آن است که با نگرانی هایی قابل توجه رو در رو خواهید شد . .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غلغلک"
1ـ اگر خواب ببینید غش میکنید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی که دور از شما زندگی میکند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غش کردن"
اگر در خواب بیند که شمشیر از غلاف بیرون کشید، دلیل است که زنشادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غلاف"
اگر کسی درخواب بیند که در راه خدا غزا می کرد، دلیل است که بی نیاز شود. اگر بیند که روی از غزا بگردانید، دلیل است که منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غزا کردن"
غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غزال"
غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غسل"
معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غربال"
1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونیخود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غرق شدن"
1ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بیپاسخ ماندن آرزوهاست .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب غروب"