تعبیر خواب حرف ع

اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد، دلیل که صلاح دین جوید و ثواب این جهان.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عمارت کردن"
اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود، چنان که گوید: من عقلِ توأم، و بیننده داند که عقل اوست، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عقل - هوش"
عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عقیق"
دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب علف"
عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عطر"
عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عطسه"
حضرت دانیال گوید: عقاب درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عقاب"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند عطا به وی داد، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا زن جوان بود یا پیر، آنگاه تعبیر کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عطا دادن"
در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عطار"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند،ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عطاری کردن"
لوک اویتنهاو می گوید :
عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عصبانی"
نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب ،ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عصیده"
انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عسل"
عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عشق"
عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب . چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عصا"