تعبیر خواب حرف ع

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عماری کردن"
دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عید"
اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عینک"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در شهر یا قعله کافران عراده انداخت، دلیل است که اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عراده"
عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عود"
محمدبن سیرین گوید: دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عودسوز"
اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد، چنانکه مردم می دیدند، دلیل که راز او ظاهر شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عورت"
عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عنتر"
اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عنکبوت"
محمدبن سیرین گوید: دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند، دلیل است بر سخنی سخت. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عمود کردن"
دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عناب"
عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب عنبر"
اگر بیند علک می خائید، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب علک"
علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب علم"