تعبیر خواب حرف ظ

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ظلمات"
1ـ دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ظروف چینی"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ظلم"
1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ظرف"