تعبیر خواب حرف ط

محمدبن سیرین گوید: دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل است که با خلق سخاوت کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طیلستان"
طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طوطی"
در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردن بند باشد و هم النگو. اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا می آویزند و آن را خلخال می نامند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طوق"
1ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شکست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طاس تخته نرد"
اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی استادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طویله"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خنه طنبور می زد، دلیل که خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشکست، دلیل که توبه کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طنبور"
1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانة آن است که با رفتاری نشاط آور وحرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید کرد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طنزوشوخی"
طلق در خواب ، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند. چنانچه در خواب ببینید طلق دارید موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کنید و حقیقتی را وارونه نشان می دهید یا امری بدیهی را منکر می شوید که طبعا برای شما جز ندامت و پشیمانی از جهت خودتان و ملامت از جهت دیگران نتیجه ای نمی آورد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طلق"
طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طناب"
طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب، یا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار خود یا هر طلبکار بیگانه یا هرکسی که به اسم طلبکار ببینید تعبیر ندارد چرا که دنباله اندیشه های شماست و خواب تان واکنش تشویشی است که در زمینه بدهی خویش دارید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طلبکار"
1ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طلسم"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طلع داشت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند که آن طلع خورد، دلیل مال و نعمت است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طلع"
اگر بیند در خواب که نیزه بر تن کسی زد و در تن او شد، دلیل بر سخنی زشت بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب طعن"