تعبیر خواب حرف ض

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل که در راه دین نیکو بود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضیاع(زمین و آب و درخت)"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل که دختر یا زن او بمیرد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضعیفی"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل که در راه دین نیکو بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضیاع"
1ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است که دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضیافت"
محمدبن سیرین گوید: دیدن ضرابی کردن، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضرابی"
اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس کنید ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضربان قلب"
اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است که به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ضعف"