تعبیر خواب حرف ص

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ماهی گیر - صیاد"
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است. محمدبن سیرین گوید: دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند که آلت صینی داشت، دلیل است بر کنیزک حوائج دار.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صینی آلات"
دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود. اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد، دلیل معصیت است. اگر بیند که صنج را بشکست، دلیل است که از دروغ گفتن توبه کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صنج زدن"
محمدبن سیرین گوید: اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صوفی شدن"
محمدبن سیرین گوید: دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صیقل - جلا "
معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صنوبر"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صورت"
1ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید .
اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می کنید ، نشانة آن است که از نزاع شدید به صلح خواهید رسید .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صورت حساب"
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که صندل داشت، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صندل"
در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صندلی"
صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صندوق"
محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صلوات فرستادن"
1ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صلیب "
محمدبن سیرین گوید: اگر دید که صمغ داشت و خورد، دلیل است که از مال هزینه کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب صمغ"