تعبیر خواب حرف ش

بدانکه شیطرنج داروئی است که خوردن آن، دلیل بر مضرت باشد و ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیطرنج"
محمدبن سیرین گوید: دیدن شیره انگور، دلیل منفعت است. اگر بیند که شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیره"
محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیرینی ها"
معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیشه"
شیر - حیوان - در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیر"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیر خشک"
شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شیرخشت"
دیدن شونیز، دلیل غم است و خوردن آن،ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شونیز"
1ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شوهر"
اگر به خواب بیند در شهرستانی شد، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شهرستان"
1ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شهرت"
شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شوربا"
شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن می دهیم معتقدند که علم و دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شهد"