تعبیر خواب حرف س

سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است. او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سینی"
لطفا به حرف ـ ز ـ کلمه زیرزمین نگاه کنید.
محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سرداب"
اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سینما"
سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سینه"
1ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سینه ریز"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در معدن سیماب شد و سیماب برگرفت، دلیل که زنش به کاری بد افتد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیماب"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می زنید که موجب رنج و زحمت می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیمان"
سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها بخصوص کشورهای مشرق زمین زیاد از او نام برده شده و حتی اشکالی برای او قائل شده اند که غالبا مشابه و پرجلال است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیمرغ"
سیگار نیز تعبیر ی چون دیگر وسائل تدخین دارد. کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می کشد و کوتاه می کند اشاره ای می نماید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیگار"
از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیل"
محمدبن سیرین گوید: بسیار مردمان باشند که در خواب سیم بینند و در بیداری همان بیابند و بسیار بود که به زحمت افتند و به این سبب، طبعهای مختلف بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیم"
حضرت دانیال گوید: سیری از آب بهتر از تشنگی بود و سیری از نان بهتر از گرسنگی بود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیری"
اگر در خواب سیسنبر بیند، دلیل که نامش به خیر و نیکی منتشر گردد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیسنبر"
محمدبن سیرین گوید: سیکی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید، دلیل که در فتنه افتد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیکی"
محمدبن سیرین گوید:
سیر در خواب مال حرام است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سیر"