تعبیر خواب حرف ژ

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سبد "
1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ژله "