تعبیر خواب حرف ز

1ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابیدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیور آلات"
محمدبن سیرین گوید: زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد، دلیل که خشم مردم فرو خورد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زهره"
محمدبن سیرین گوید: زیلوی به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیلوی"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیلو"
زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زین 1"
محمدبن سیرین گوید: زین درخواب دیدن، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود، اما چون بر پشت چهارپائی باشد، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زین 2"
دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زیره در خواب بدون این که خود زیره را ببینید خبری است که به شما می دهند و با آن خبر شما را خوش دل می کنند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیره 1"
محمدبن سیرین گوید: زیره به خواب ، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیماری کند. اما خوردن زیره باج درخواب ، دلیل بر خصومت و غم کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیره "
زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیلو 1"
همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیتون"
1ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیر زمین "
لوک اویتنهاو می گوید :
زیر شیروانی : مشکلاتی ازسر شما رد خواهد شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیر شیروانی "
لوک اویتنهاو می گوید :
زیر شیروانی : مشکلاتی ازسر شما رد خواهد شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زیر شیروانی "
زوزه را در خواب نمی توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا شنید. مثل بوی خوش یا ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زوزه"
زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب زولبیا"