تعبیر خواب حرف ر

رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب . ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب رینگ"
محمدبن سیرین گوید: ریواس درخواب غم و اندوه است.
اگر بیند که ریواس داشت و میخورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریواس "
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ریوند بسیار داشت، دلیل است در غم و اندوه گرفتار شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریوند"
ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریگ"
محمدبن سیرین گوید: ریم به خواب دیدن مال است بیننده را. اگر بیند که از تن او ریم بیرون آمد و دیگر باره به آنجا شد، دلیل است به قدر آن از مال او نقصان افتد و دیگر باره مالش تمام گردد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریم"
ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریمل"
محمدبن سیرین گوید: ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریسمان"
نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریش"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند بر تن او ریش بود و در آن ریش خون و ریم جمع گردیده بود، دلیل است به قدر آن ریش و ریم او را مال جمع شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریش شدن"
رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب رولت"
محمدبن سیرین گوید: دیدن روناس درخواب ، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش، دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب روناس"
برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ریحان"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت، دلیل کند که زاهدی یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب روشنایی آتش"
محمدبن سیرین گوید: دیدن روشنائی به خواب دین هدی است.
اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب روشنایی نور"
دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب روغن"