تعبیر خواب حرف ذ

تعبیر خواب   دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است
که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ذرت پخته"
1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،
 نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ذره بین"
محمدبن سیرین گوید:بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از قضیب، قضیبهای دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاریِ فرزندان. اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ذکر "
حضرت دانیال گوید: قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که ذکر او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که قضیب خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که قضیب وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد. محمدبن سیرین گوید: بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از قضیب، قضیبهای دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاریِ فرزندان. اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیرخواب ذَکَر(نرینگی)"
1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ذرت "