تعبیر خواب حرف د

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند و بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دم"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دوزخ"
اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیوانه"
محمدبن سیرین گوید: دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد. دلیل که شغل مردمان به صلاح بگذارد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دباغی"
محمدبن سیرین گوید: درمنه به خواب دیدن، دلیلادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب درمنه"
دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند. به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیو"
اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیوار"
محمدبن سیرین گوید: دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگیوی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیوانگی"
دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیگ"
محمدبن سیرین گوید: دیگ پایه به خواب بر دو وجه است. اول: کدخدای خانه. دوم: کدبانوی خانه. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دیگ پایه"
حضرت دانیال گوید: دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کاری از کراهت رسد، یا سخنی شنود که او را از آن سخت آید، به قدر بسیاری و کمی دینار. اگر دینار معروف بود، آن چه گفتیم کمتر است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دینارها"
لوک اویتنهاو می گوید :
دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دوقلو"
لوک اویتنهاو می گوید :
دویدن
دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها
دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دویدن - دو"
محمدبن سیرین گوید: دوش خواب دیدن، دلیل آهستگی مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند، تاویلش به خلاف این است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب دوش - کتف"