تعبیر خواب حرف ح

لوک اویتنهاو میگوید :
گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گرما - حرارت"
گرمابه
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گرمابه - حمام"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب گرگ - حیوان"
محمدبن سیرین گوید: شرم داشتن به خواب ، دلیل بر ایمان است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب شرم - حیا"
محمدبن سیرین گوید: سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب سخن -حرف"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حصیر"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند حجر الاسود پراکنده است، دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حجرالاسود"
محمدبن سیرین گوید: حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حد زدن"
به تازی جای امن و ایمنی است. اگر بیند که در حرم کعبه بود، دلیل که از آفات دنیا ایمنی یابد و او را حج روزی شود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حرم"
محمدبن سیرین گوید: حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال. اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حیض"
لوک اویتنهاو میگوید :
حیوانات : خوشبختی، ثروت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حیوانات "
محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حج"
محمدبن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم ودانش است.
اگر بیند خویشتن با آب حوض همیشست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حوض"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع میکردند،
 دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حوض کوثر"
1ـ دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است که در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد .
 2ـ دیدن حوض ماهی با آبی زلال در خواب ، نشانة آن است که قراردادهایی سود آور خواهید بست و در زندگی لذتهای فراوانی خواهید برد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حوض ماهی"
1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حمایل نظامی"
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند حنا بر دست و پای خود مینهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کندادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حنا"
بوی خوشی است که بر مرده پراکنند. محمدبن سیرین گوید: اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حنوط"
لوک اویتنهاو میگوید :
حلقه ازدواج : دوستی
گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش
هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حلقه ازدواج"
دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.:
حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب حلوا"