تعبیر خواب حرف چ

چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چرخشت"
محمدبن سیرین گوید: چغانه در خواب ، سخن باطل و دروغ است. اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چغانه"
چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چینه دان"
محمدبن سیرین گوید: چراغ پایه در خواب ، خدمتکار خانه است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چراغ پایه"
محمدبن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چراغ دان"
1ـ اگر خواب ببینید علفهای هرز را میچینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاری که برای شما امتیازی در بر دارد با مشکل روبرو میشوید .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چیدن علف هزز "
چین پلیسه همان تعبیر ی را دارد که در پرده گفتم منتها شدیدتر و دیدنش در خواب چندان خوب نیستادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چین پلیسه"
چینه در خواب های ما حصاری است تقلبی و سست و بی بنیاد. اگر دیدید سوار چینه ای هستید و می خواهید از آن بگذرید به سفری می روید که سودی عایدتان نمی کند و دلخواه نیست. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چینه"
چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر شدن. اگر ببینید که خودتان سوار بر اسب هستید و چوگان بازی می کنید موقعیت خوبی دارید که اگر در حفظ آن نکوشید گرفتار پشیمانی می شوید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوگان"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد، دلیل که آن چه می جوید، یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوگان زدن"
چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد. چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چیت"
چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند. در خواب چوبک کثافت است و دل چرکینی و غم و غصه های کوچک خانوادگی که پیش می آید و باعث قهر می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوبک"
1ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوبه دار "
چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خواب ی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوپان"
 اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه میروید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شدادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوب زیر بغل"
چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوب کبریت"
پنبه چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوب پنبه"
1ـ  دیدن چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و زندگی شما رخ خواهد داد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوب جنگلی "
1ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است که بار مسئولیتی به دوش شما میافتد که چندان سودی به دنبال ندارد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب چوب حراج "