تعبیر خواب حرف ج

محمدبن سیرین گوید: دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جوزبویا"
محمدبن سیرین گوید: جامه خواب دیدن، به تاویل زن است. اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است، دلیل که عیالش دیندار است و مستور.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جامه خواب "
محمدبن سیرین گوید: جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جبه"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود. اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جستن"
جیپ یک نوع خودرو مقاوم است که روی هر نوع جاده ای می تواند فعال باشد. اگر راننده حرفه ای هستید و با اتومبیل سر و کار دارید و خواب جیپ ببینید خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر با اتومبیل سر و کار ندارید و به عنوان راننده از آن استفاده می کنید جیپ در خواب گویای پویایی و سرسختی و مقاومت شماست و دیدن آن بد نیست مگر این که پنچر و از کار افتاده باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جیپ"
جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد با سخنانش و یاوه گویی هائی که می کند و شایعاتی که می پراکند که موجب رنج و عذاب شما می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جیرجیرک"
چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن. اگر از شنیدن صدای جیغ ترسیدید و ناراحت شدید خبری ناراحت کننده است ولی اگر از شنیدن آن ناراحت و ملول نشدید خبری است معمولی.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جیغ"
محمدبن سیرین گوید: جوی آب در خواب ، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جوی آب "
جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جیب"
1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جیب بر "
محمدبن سیرین گوید: جولاه درخواب ، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جولاهی"
1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .
2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جوهر"
دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جوی"
محمدبن سیرین گوید: دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب جوزبویا"