تعبیر خواب حرف پ

پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده اند می دهد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیمانه"
پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود.
اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پینه دوز"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد. اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیه خوردن"
در خواب دیدن، مردی بزرگ و خطر بسیار است. اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید، دلیل بر درستی کار که بدو رسد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیکان"
محمدبن سیرین گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیکر"
اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که ازادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیلور"
حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیغمبران"
حضرت دانیال گوید: اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیغمبری"
1ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیک نیک "
در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیشانی"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند...ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیشه"
محمدبن سیرین گوید: اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیشی گرفتن"
محمدبن سیرین گوید: پیرایه در خواب ، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیرایه"
چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم و رازی از ما فاش می گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می گردد. اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجلت می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیسی"
پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریمادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب پیش بند"