تعبیر خواب حرف ب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد....ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیهوشی"
لوک اویتنهاو میگوید :
بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیمارستان"
بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیماری"
بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم. سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بینی"
معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیل"
1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .
 تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب میزند .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیلیارد"
بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک. بید در خواب های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و یران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بید"
گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است، دیدن آن در خواب ، زنی است خادمه و بی اصل و دون همت....ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیدگوش"
محمدبن سیرین گوید: بیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیشه"
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد....ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیرخواب بی هوشی"
بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیرخواب بیابان"
خانه ای است در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.
 محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در بیت المعمور شد، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت، دلیل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف میکرد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد، دلیل که همه حاجات او روا شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بیت المعمور"
محمدبن سیرین گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بوهای خوش"
لوک اویتنهاو میگوید :
بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بی ادب بودن"
اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بی دندان"
1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .
  اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار میبرید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بوقلمون "
به خواب دیدن، مردی دزدِ نابکارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می کرد، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد. جابرمغربی گوید: اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگربیند گوشت بوم میخورد...ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بوم"
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.
اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفیاو را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب بوسه دادن"
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد.
یا بیننده خواب خودش ادرار میکند یا میبیند که دیگری ادرار میکند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار میکنید از غم فارغ میشوید و ناراحتیهایی که دارید از بین میرود. این با مقدار ادراری که میکنید بستگی مستقیم دارد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیرخواب بول"