تعبیر خواب حرف الف

دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد. بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ایوان"
محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود.
اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که ایزار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. اگر بیند که ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب ایراز - شلوار "
1ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب انگشت"
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن حلقه انگشتری فرزند بود
دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب انگشتری"
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب انجیل"
ابن سیرین می گوید : اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کندادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب اندامها"
اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید ،.
 نشانة آن است که 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب انتخابات "
محمدبن سیرین گوید: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن که مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب امرود - گلابی "
اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند،چنانکه ماموم تابع امام باشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب امامت کردن"
1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .
  اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب الماس "
1ـ احساس الکتریستة اندک در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است که پیشرفتی به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس کنید که برق شما را به شدت تکان می دهد ، نشانة آن است که با خطری جدی روبرو خواهید شد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب الکتریسیته "
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تعالی را با این عمل جوید.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب الانسان"
اگر بیند سوره احقاف می خواند، دلیل که فرمان پدر و مادر ببردادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب الاحقاف"
1ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد .
 2ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب اقامتگاه "
1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می کشد، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است که دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب افعی "