پیامک کردی

به داره ته رمی کووچه ته نگه کانی شاره که ت
رانه هاتوه له شم،
بناری پربه هاری دی
ره نگی سووروشین ئه دا له شیعروعاتیفه ی گه شم،
ئه لیم بروم له شاره که ت گولم.

ترجمه:به تابوت کوچه های تنگ شهرت،عادت نکرده تنم،دامنه کوههای بهاری روستا،رنگ سرخ و آبی میزندبه شعروعاطفه شادم،میگم از شهرت برم گل من!

.

پیامک های کردی 

279
زه وی جار...جار/له ناخه وه/ده له رزیت و/سه روقژی ده شیوینی/تی ناگه م بو؟/بلیی زه ویش/دلداریکی وه ک توی نه بی؟

ترجمه:زمین هربار،ازدرون،می لرزدو،سروگیسوانش رامی لزاند،نمی دانم چرا؟،توگویی زمین هم،دلداری مثل تو دارد؟

.

اس ام اس های جدید و زیبا 

280
ئنیرم بوتو گولی سه ر کانیپیش که شت ئه کم چونکه زور جوان‏ ‏

یترجمه: برایت گل کنار چشمه را میفرستم پیشکشت میکنم چون خیلی زیبایی

.

منتخب مطالب جدید و زیبا 

281
ادامه مطلب "پیامک کردی 40"
چاوه کانت دوئه ستیره ن،
هه مو شه وی له تاریکی خه یالمدا
بریکه یان دی.
دلی منیش،مندالیکی بیانو گیر،
به لام چ بکه م،بالام کؤرته وهه رچی ئه که م،
ده ست ناگاته ئاسمانی چاوه کانت.
ترجمه:چشمانت دوستاراند،همه شب درتاریکی خیالم.چشمک میزنند،دل من هم،کودکی بهانه گیر.اماچه کنم،قدم کوتاه است وهرکاری میکنم،دستم نمیرسد به چشمانت

.

اس ام اس های عاشقانه 

272
چاوه کانت دوئه ستیره ن،
هه مو شه وی زامه کانم ئه لاوینن،
لیوی مندالیک ئاواره ن،برسی،برسی،
له سه ر دوو سیوی کرمؤلی گؤناکانم دانیشتون
چاوه کانت مانگن،خؤرن،ئه وینیکی بی سنورن.

ترجمه:چشمانت دوستاره اند،همه شب زخمم رامینوازند،لبهای کودکی آواره اند،گرسنه،گرسنه،برسرسیب کرم زده گونه هایم نشسته اند.چشمانت ماه است،خورشیداست،عشقی بی مرزاست.

.

پیامک های کردی 

273
له کیوی بیستونی عیشق دا فه رهادی به دبه ختم،
وه لی شیرینه که م مه یلی دلی په رویزی کیسرا یه.

ترجمه:درکوه بیستون عشق فرهادبدبختم.ولی شیرین من مایل به دل خسروپرویز است.

.

منتخب اس ام اس های جدید 

274
ادامه مطلب "پیامک کردی 39"
بحری غم شپولی نیه
شوی جدایی بیانی نیه
خوش ویستی توش کوتایی نیه...

ترجمه:دریای غم موجی ندارد/شب جدایی فردایی ندارد/دوست داشتن تو پایانی ندارد

.

اس ام اس های خنده دار 

265
مه گری بو که سی که ناگریی بوت
بگری بو که سی وه فای هه بی بوت
معنی:
گریه نکن برای کسی که برات گریه نمیکنه!
گریه رو برای کسی بکن که برات وفا داره

.

جوک های عاشقانه 

266
تقدیم به یتیمان زلزله کاکی:
من وئه ستیره کان نووستو هه موو چاویان له خه و دایه،
منال ئه گری وله شیوه ندا ئه لین کوابابه بؤ نایه.

ترجمه.من وستارگان همه خوابیده ایم وچشمانمان درخواب،اما کودکی میگریدوباشیون میگوید؛چرابابا نمی آید.

.

پیامک های کردی 

267
ادامه مطلب "پیامک کردی 38"
تؤگوتت من،
ته ریده خاکی هه ندران،
ئاواره ی ناوتاریکترین کووچه ی دنیام
به لام ئه من،له خاک وشاروزیدی خؤم
غه ریب غه ریب،ته نیای،تنیام!

ترجمه:توگفتی رهزن خاک بیگانگان،آواره تاریکترین کوچه های دنیایی،امامن،درشهروزادگاه خویش،غریب وتنهای تنهایم.

.

اس ام اس های خنده دار 

258
ئه مشه و باران،به سه ر زه وی
ته منی گؤلدا ده باری،
ئه مشه و ئیترباران
ده ستی بی په رژینی؛خؤش ویستنه.
خؤشان ومل وبسکی،شه وهه لده سوی،
ئه مشه و،
پیلؤی په نجه ره که ت ناکه یته وه؟

ترجمه:امشب باران براین زمین گل می رویاند.دست بدون حصار عشق ورزیدن است.خود رابرشانه وگردن وزلف شب می اندازد.امشب پلک پنجره ات رانمی گشایی؟

.

جوک های جدید و زیبا 

259
گه ر ده ته وی،
ده ستی گه رمی دلم بگری
یان پیکه نه...
یان بؤم بگری...!

ترجمه:گرمیخواهی دست گرم دلم رابگیری،یابرایم بخند...یابرایم گریه کن.

.

اس م اس های کردی 

260
ادامه مطلب "پیامک کردی 37"
یادت وه ک گوواله هه وریکی سپی
به ئاسمانی تاریکی دلما راده بووری،
ره گه کانم،یه ک یه ک
له شه پؤلی گولاوی سه رشار ده بن

ترجمه:یادت چون لکه ابری سپید درآسمان تاریک دلم پدیدارمیشود.رگهایم یک به یک ازموج گلابش سرشارمیشوند.

.

جوک های عاشقانه 

251
...نه هاته وه
...نه هاته وه!
که ی دلداره ئاواره که م!
زامه کانی به فرمیسکم ئه شواته وه
نه هاته وه...
نه هاته وه.
ترجمه:نیامد،نیامد،چه وقت دلدارآواره ام زخمهایم رابا اشکش میشورد! نیامد،نیامد.

.

اس ام اس های کردی 

252
که هه ر خوم بووم به باعیث دلی هه ژارم/ به بی خو دل به چاوانی تو به ستم...
ادامه دارد..

خودم باعث شدم دلم انقد درمونده بشه / الکی دل به چشمای تو باختم...

.

مطالب جدید و زیبا 

253
ادامه مطلب "پیامک کردی 36"
ئةمرو چووم سةعات بکرم دلى گیان
زؤر گـــــــــــــــــــــةرام
بةلام هیج سةعاتیک بة قةد
ئةو سةعاتةى کة بیکةوة بووین جوان و بة نرخ نةبوو ئازیزم
معنی:
امروز رفتم ساعت بخرم عزیزم
خیلی گشتم!
اما هیچ ساعتی رو به اندازه
اون ساعتی که تو رو دیدم زیبا و گران قیمت نبود عزیزم.

.

پیامک های کردی 

244
بو جوانی چاوت ژیان ساز ئه که م.
شادم ئه وکاته ی نامه ت بازئه که م.
من بی وفانیم چاوه راسه که م.
لیت نه ره نجاوم دل فیدات ئه که م.

ترجمه:برای زیبای چشمانت زندگی رامیسازم.وقتی نامه ات رامیگشایم شادم.من بی وفانیستم چشم راست من.ازتو ناراحت نیستم.دل فدایت میکنم.

.

اس ام اس های جدید و زیبا 

245
تنیادلباخته ی بی ملاقاتم.
تف له ئه وروژه ی وه دنیاهاتم.
کزکه م له گوشه ی ارا خوم گیرم.
چونکه له دونیا فره دلگیرم.

ترجمه:تنها دل باخته بدون ملاقاتم.تف به روزی که به دنیا آمدم.درگوشه ای کزکرده گریه میکنم.چونکه دردنیا دلتنگم.

.

پیامک های جدید کردی 

246
ادامه مطلب "پیامک کردی 35"
زور ئه ترسم روژک له روژان ده ستی چه پی تو بم خاته گریان
که سیرت بکم شیوه ت گورابی
دستی چه پی توئالقه ی تی کرابی


خیلی میترسم روزی از روزها دست چپت به گریه ام بندازه
نگاهت کنم رفتارت عوض شده باشه

حلقه تودست چپت باشه.

.

اس ام اس عاشقانه 

237
ای لاوا لاوا برخه کم لاوا
تو گیان او براتا برکه بم لاوا

ترجمه اهنگ کردی به فارسی :v

برو اون ور برو اون ور بره(بزغاله) برو اونور

جون داداشت اینور رو نگاه کن

.

پیامک های کردی 

238
ریگھ ے کرماشان گول و گولدہ ستہ
بویشنھ دووسھ کھ م غھ ریبے بھ سھ
ھہ رکھ س بپرسید ناوو نیشانم
من عاشیق تہ رین ناو کرماشانم.
ترجمه:راه کرمانشاه گل وگلدسته،به یارم

بگوید غریبی بسه،هرکس بپرسد نام ونشانم،من عاشق ترین درکرمانشهانم.

.

اس ام اس های باکلاس و جدید 

239
ادامه مطلب "پیامک کردی 34"
ره نگه بله ی دوره بیرم ناکا
به لام دوری قه ت من و تو له یک ناکا
هاوری وه فادار وهک گولیک وایه
هه رچه ند بونی که ی کوتایی نایه
میگی ازم دوره به یادم نیست
ولی دوری هیچوقت من وتورو از هم جدا نمیکنه
دوست وفادار مثل یه گل میمونه

هرچقدر بوش کنی تمومی نداره

.

اس ام اس های کردی 

230
تمام ایلام ژیر و بان کردم
گیشت رفیقل گن و خاص کردم/
گیشتیان یک یک جای خویان دیرن

ولی هیچ کامیان خویی خوه ت نیرن

.

جوک های خنده دار 

231
دل روژوشوان له یادی تویه
آرامی ژیانم دیداری تویه
من آرام به توم
توآرام به کی
خوزگه ئه وکه سی آرامی تویه
.
.
.
دلم روز وشب به یاد توست
آرامش زندگیم دیدار توست
من با توآرامش دارم
توباکی آرامی

خوش به حال اون کسی که تو باهاش آرامش داری

.

پیامک های خنده دار کردی 

232
ادامه مطلب "پیامک کردی 33"
گولة سورةکةی دورة ولاتم...لة دوری تو یة پةشیو وماتم
توی نةسیمة کةی خوشیو نشاطم...بة چاو لیت دورم بة دل لةلاتم

معنی :
ای گل قرمزم که از وطن دوری...به خاطر دوری از توست که درهم ریخته و ساکتم

تویی نسیم شادی و نشاطم...با چشم ازت دورم با دل کنارتم

.

اس ام اس های باکلاس و جدید 

223
روژانی ژینم به بی تو تاله هه ر لایه ک ده چم توم له خیاله گه رچی لیم دوری زور چاک بزانه سلامتی تو بو من ژیانه
معنی:روزهای زندگیم بدون تو تلخه هر کجا که میرم تو در فکرمی هرچند که ازم دوری ولی اینو بدون سلامتی تو برای من زندگیه

.

پیامک های کردی 

224
دوایین روژی مانگی رمضان
مانگیک پیروزه بو موسمانان
یا هر روژت ئاواجشن بی
جشن رمضان له تو پیروز بی
فارسی
اخرین روز ماه رمضان
روزیست مبارک برای مسلمانان
خدا کنه هر روزت اینطور جشن باشه

جشن رمضان برای تو مبارک باشه

.

جوک های جدید و زیبا 

225
ادامه مطلب "پیامک کردی 32"
خوشم ده ویت ته قانه کم
بی تو همو کاتیک بی ته قتم

معنی:
دوست دارم معشوق تکم
من بی تو همیشه پریشان و بی طاقتم

 .

اس ام اس های کردی 

216
له دوو کاتدا سه ر به به رزترین ده گات,
ئه و کاته ی که مروف سه ر بو خودای خوی شور ده کات
وه ئه کاته ی که ده ستی دایک و باوکی ماچ ده کات.
معنی:
توی تو موقع سر عزت آدم به بلندترین جایگاه میرسه
یکیش اون موقع است
که سرت رو برای سجده به خدای خود خم میکنی

و دوم اون موقعی است که دست مادر و پدر رو بوس میکنه.

.

مطالب جدید و زیبا 

217
له بیر ه ت مابی چاو ه روانتم
له ناو ئه م شاره سرگردانتم
معنی:
یادت مونده چشم به راهتم

تو این شهر فقط پریشان توام

.

پیامک های جدید کردی 

218
ادامه مطلب "پیامک کردی 31"
بینه ره بینه ره له م عه تر و شله ره
له ریحانی زولفت بوم یان هه لبژره
معنی:
روانه اش کن برام از عطر و بویت

از بوی ریحانه موهایت برام گلچین درست کن و بفرست

.

اس ام اس کردی 

209
نه ت بینم روژه مه لم ویرانه
شه قام که زو مات گه لا ریزانه
نه ت بی ینم گه ر روژه نه تبینم
بی زارم مه رگی خوم ئه بینم کووا ژینم
معنی:
اگر یه روز نبینمت خونه ام ویرانه
خیابون ها اندوهگین برگهای درختان میریزن
اگه یه روز نبینمت از همه چی بیزارم 

زندگی برام معنی نداره مرگ رو میبینم

.

مطالب جدید و زیبا 

210
ئه لقه یک مه که په نجه ت گه ر بو په نجه ت نه بی
چونکه دلنیا به روژک لیت ئه که وی وون ئه بی

معنی:

انگشتری که اندازه انگشتت نیست تو انگشتت نکن

چون مطمئن باش یه روز ازت میوفته و گم میشه

.

اس ام اس های عاشقانه 

211
ادامه مطلب "پیامک کردی 30"
تو ئه ی هاورئ ..
له گه ل که سئک نه به که له بیکه سی خویدا توی خوش ئه ویت
معنی:
تو ای دوست من

با کسی نباش که تورو فقط برای بی کسی اش و تنهاییش دوست دارد!

.

اس ام اس های کردی 

202
هَر چَن لهَ دوٍریٍت قامَتم چَمیاس های دَ خیاِلِم تا دُنیا ،دُنیاس...

با اینکه از درد دوریت پشتم خم شده ولی باز هم تا همیشه تو خیلم هستی.....

.

پیامک های خنده دار 

203
هه ر باخی وهک توی تیا بیت هه رگیز ءه و با خه خه زانی نابیت

اگر هر باغ گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمیشود

.

پیامک های کردی جدید 

204
ادامه مطلب "پیامک کردی 29"
بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة
ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة
معنی :
بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد

چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

.

اس ام اس های کردی 

195
ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو
معنی :
چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم

بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

.

پیامک های جدید و زیبا 

196
ئه گه ر دووریت رؤحم نه بات...
دلنیام زؤر زو پیرم ئه کات...
بؤچی هینده دوور ئه بی لیم؟
ئاخرهیچ که س ریت پیئه دات...
تو ئه وه نده پیی بلیی شیت
ئه ویش به گیان ناوت ببات؟

ترجمه:اگر دوریت جانم رانگیرد میدانم بسیار زود پیرم میکند،چرا انقد ازمن دوری میکنی؟ ایا کسی میگذارد به او بگویی دیوانه، اونیز نام تورا با جانم صدا کند؟

.

اس ام اس های کردی جدید 

197
ادامه مطلب "پیامک کردی 28"
وه ره وه با به جووت برؤین،
وه ره وه با سه رکه ینه وه،
به باوشی باخچه کاندا،
ئه وباخانه ی گه لای داریان، وه ک رازه کانی دلی من،
چر وپرن،ناژمیرن وته واو نابن.
ترجمه:بیا با هم برویم.بیا با برسیم به آغوش باخچه ها.آن باخچه هایی که برگ درختانش،مث رازهای دل من،پر وبسیار است.شمرده نمیشود وتمام نمیشود

.

پیامک های کردی 

188
که جیت هیشتم:‏"ده م و چاوم کانی یه کی،
ساف و روون بوو،
که توره بوونت هه لیکرد،
بووی به گرداو، لیلت کردم.‏"‏

ترجمه:وقتی تنهایم گذاشتی: سیماو چشمانم،روان وروشن بود،که قهرت آغاز گشت،شدی گرداب وتاریک وکدرم کردی.

.

منتخب اس ام اس های زیبا 

189
هر دلی درد میکنه خوئه دراریش/ گله گلش بکنی ری تش وراریش!
معنیــــــــــ:

هردلی که عاشق است و دلتنگ است خوب است از سینه بیرونش بیاوری و تکه تکه اش کنی و توی آتش بندازیش.

.

اس ام اس های جدید و خنده دار 

190
ادامه مطلب "پیامک کردی 27"
زستان بی،تؤ،
وه کوو زوپای ژووره کانمان،
هه ر سووتاوی.
هاوین بی،تؤ،
وه کوو بیابانی خوارو،
پرووکاوی.

ترجمه:زمستان باشد،تو،مثل بخاری منزلمان میسوزی.تابستان باشد،تو، مثل بیابان خسته ای.

.

اس ام اس های خنده دار 

181
ماندووم...ماندووم ئه زانی چؤن؟
ماندووم وه ک هه ناسه ی سواری ئه وچلانه ی
که "با‏"له که ناری چه مدا،
سه ریان ئه کا به ناو ئاودا و،
ده ریان دینی و،دیسانه،ئه یانکاته وه به ئاودا!‏
ترجمه:خسته ام...خسته میدانی چطور؟ خسته چون نفس آن شاخه ای که "باد‏"درکناررود سرشان رازیرآب میکند وبیرون می آورد وباز درآب میکند!‏ماندووم...ماندووم ئه زانی چؤن؟
ماندووم وه ک هه ناسه ی سواری ئه وچلانه ی
که "با‏"له که ناری چه مدا،
سه ریان ئه کا به ناو ئاودا و،
ده ریان دینی و،دیسانه،ئه یانکاته وه به ئاودا!‏

ترجمه:خسته ام...خسته میدانی چطور؟ خسته چون نفس آن شاخه ای که "باد‏"درکناررود سرشان رازیرآب میکند وبیرون می آورد وباز درآب میکند!‏

مطالب زیبای کردی 

182
ئه‌و ده‌مـه‌ی کـه‌ تیـرن بـه‌ ده‌نـگی بـه‌رز قـاقـا مـه‌کـه‌ن،
کــه‌سانیـک هـه‌ن لـه‌ بـرسا تــوانــای گــریـانـیان نــیه‌..!
ترجمه:
اون شکم های که سیرن با صدای بلند قهقه نزنید

کسایی هستند که از گرسنگی نای گریه ندارن!!

.

جوک های خنده دار 

183
ادامه مطلب "پیامک کردی 26"