تعبیر خواب حرف آ

 محمد بن سیرین گوید: خوردن آبکانه دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود....ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب - آبکانه"
حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب - آب بینی"
آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آینه"
در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آواز"
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد
دیدن آهنگر در خواب ، نشانة این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آهنگر"
محمد بن سیرین گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آهن "
 لوک اویتنهاو می گوید :
آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره دیدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آناناس "
ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آلبوم عکس "
ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب اگهی درگذشت"
محمد بن سیرین گوید: توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه هایزرد را به بیماریتعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماریاستادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آفتاب گردان"
لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسی
آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آشیانه"
ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثیناگهانی، شما را غمگین خواهد ساخت.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آشپزخانه "
آسیابان در خواب ، کسیبود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که میگردد و چیزیبه دست میآورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آسیابان"
دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آسمان"
ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید ، نشانة لان است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد. ادامه مطلب
ادامه مطلب "تعبیر خواب آسایش "