پیامک روز کودک

تبریک تبریک تبریک

بیایید همه بچه های عالم

گوش بدید به حرفم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 8"
کودکان ، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند .

روز کودک مبارک . . .
43
وای مردم ! روز ناز کودک است / روز سرمستی و ساز کودک است
کودک است آیینه ی دل را صفا / کودک است محصولی از عشق و وفا

روز کودک و نوجوان مبارک
44
اگر کودک نبود ، نه پدر معنا داشت ، نه هیچ مادری بهشتی می شد .

روز کودک مبارک . . .
45
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 7"
کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود !

کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم !
36
کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم !
روز کودک مبارک . . 
37
کودکان ، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند .

روز کودک مبارک . . .
38
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 6"
کودک که بودیم هیچ کس روزمان را تبریک نگفت
اما حالا من
روز کودک را به تو که سادگی و صداقت و صفای وجودت همچون کودکان است تبریک میگویم
29
شکست شیشه…
باز شد پنجره…!
چقدر تند دوید کودکی های
بازیگوش من
30
کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است
کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است
کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است
کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید
31
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 5"
سلام ,
امروز روز جهانی کودک بود, اصلا حواسم بهت نبود .. کوچولو روزت مبارک !!
22
کودک که بودیم هیچ کس روزمان را تبریک نگفت
اما حالا من
روز کودک را به تو که سادگی و صداقت و صفای وجودت همچون کودکان است تبریک میگویم
23
سلام ,
امروز روز جهانی کودک بود, اصلا حواسم بهت نبود .. کوچولو روزت مبارک !!
24
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 4"
کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود، ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم ، ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم
روز کودک مبارک
15
وای مــــردم! روزِ ناز کودک است
روز سرمســـــتی و ساز کودک است
کودک است آییــــنه ی دل را صفا
کودک است محصـــولی از عشق ووفا
روز کودک مبارک
16
سلام ,
امروز روز جهانی کودک بود, اصلا حواسم بهت نبود .. کوچولو روزت مبارک !!
17
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 3"
دنیای کودکانه ، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم !
روز کودک مبارک . . .
8
کودکان ، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند .
روز کودک مبارک . . .
9
وای مردم ! روز ناز کودک است / روز سرمستی و ساز کودک است
کودک است آیینه ی دل را صفا / کودک است محصولی از عشق و وفا
روز کودک مبارک . . .
10
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 2"
دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ، این یک هدیه ی ایزدی است ، پس آنرا از کودکان نگیریم . . .
روز کودک مبارک . . .
1
هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر ، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است .
روز کودک مبارک . . .
2
کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود !
کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم !
کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم !
روز کودک مبارک . . .
3
ادامه مطلب "پیامک روز کودک 1"