طالع بینی روز هفته


آیا می دانید چه روزی بدنیا آمده اید؟؟؟

ما به شما خواهیم گفت که در روز به دنیا آمده شما چه طالعی برای شما نوشته شده است...!
ادامه مطلب

روز تولد شما: شنبه

این افراد در برخورد با طوفان های زندگی، زود جا خالی نمی کنند. برای موفقیت و خوشبختی می جنگند و در آخر آن را به دست می آورند. باید کناره گیری و دوری کردن از اجتماع را کنار بگذارند. از چشم تنگی و خساست اجتناب کنند و تا می توانند با مردم به شوخ طبعی و اخلاق خوب رفتار کنند.

1

روز تولد شما: یک شنبه

یکشنبه روزی بسیار خوش یمن و میمون است . افرادی که در این روز به دنیا می آیند اغلب در زندگی ثروتمند و موفق خواهند شد. هر کجا می روند، شانس به دنبال آنهاست. افرادی خوش بین و بشاش هستند، اما خود را خیلی جدی می گیرند. باید مراقب باشند که گرفتار غرور و خودبینی نشوند.

2
ادامه مطلب "طالع بینی روز هفته"