اشعار بابا طاهر

سرم چون گوی در میدان بگرده
دلم از عهد و پیمان بر نگرده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 230"
نذونم لوت و عریانم که کرده
خودم جلاد و بیجونم که کرده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 229"
دلم از دست خوبان گیج و ویجه
مژه بر هم زنم خونابه ریجه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 228"
دلت ای سنگدل بر ما نسوجه
عجب نبود اگر خارا نسوجه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 227"
قضا پیوسته در گوشم بواجه
که این درد دل تو بی علاجه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 226"
دلی دیرم چو مرغ پا شکسته
چو کشتی بر لب دریا نشسته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 225"
دو چشمم را ته خون پالا کنی ته
کلاه عقلم از سر وا کنی ته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 224"
بدنیا مو نوینم کام بی ته
بدس هرگز نگیرم جام بی ته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 223"
دل مو دایم اندر ماتم ته
بدل پیوسته بی‌درد و غم ته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 222"
مو را درد دلم خو کرده واته
ندونی درد دل ای بیوفا ته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 221"
غم و درد دل مو بی حسابه
خدا دونه دل از هجرت کبابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 220"
غم عشقت ز گنج رایگان به
وصال تو ز عمر جاودان به
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 219"
کجا بی جای ته ای بر همه شاه
که مو آیم بدانجا از همه راه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 218"
عزیزا مردی از نامرد نایو
فغان و ناله از بیدرد نایو
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 217"
بیته گلشن به چشمم گلخن آیو
واته گلخن به چشمم گلشن آیو
ادامه مطلب
ادامه مطلب "دوبیتی های باباطاهر شمارهٔ 216"