پیامک شهادت امام جعفر صادق (ع)

مردی غروب کرد وقتی افق شکست


خورشید دیگری جای پدر نشست

او یک امام بود هر چند بی قیام

او یک رسول بود جبریل شاهد است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 520"
آتش کشد زبانه ز دور و برم خدا

خاکسترش نشسته به روی سرم خدا

پور خلیلم و وسط شعله ها اسیر

ای وای از تغافل اصحاب سینه چاک
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 519"
دل من باز روضه می خواند ، روضه ی غربت شقایق را

روضه ی حرمت و شکستن را ، روضه ی گریه های صادق را

روضه ای را که باز می خواهند، پر پروانه را بسوزانندادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 518"
کاش من هم به لطف مذهب نور


تا مقام حضور می رفتم

کاش مانند یار صادقتان

بی امان در تنور می رفتمادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 517"
مباد آنکه عبای تو یک کنار بیفتد

میان راه ، تن تو بی اختیار بیفتدتو را خمیده خمیده میان کوچه کشیدند

که آبروی نجیبت از اعتبار بیفتدادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 516"
پر از شمیم بهشت است منبرت آقا

به برکت نفحات معطرت آقا

هنوز عطر و شمیم محمدی داردادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 515"
پیرمردی که حضرت جبریل

زائر غربت نگاهش بود

کوچه ها را همین که طی میکرد

صد فرشته کنار راهش بودادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 514"
آتش گرفته بار دگر آشیانه ات

چون شعله ها گرفته ام امشب بهانه ات

هر گوشه ای که مینگرم خاطرات توستادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 513"
گوشه ای از حرای حجره ی خویش

نیمه شبها، خدا خدا می کرد

طبق رسمی که ارث مادر بود

مردم شهر را دعا می کردادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 512"
باز گرقته دلم برای مدینه

باز نشسته دلم به پای مدینه

شکر خدا عاشق دیار حبیبم

شکر خدا که شدم گدای مدینه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 511"
خانه ام را سوختند و سوخت جانم ، چون علی

ظـالـمـان بـستـند مـحکـم بـازوانـم ، چون علیپـابــرهـنـه ، سـربـرهنـه ، بی عبـا ، درکـوچـه ها

می کشاندند و پر از خون شد دهانم ، چون علیادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 510"

گوشه‌ی بستر مرگ افتاده

پیرمردی که غریب و تنهاست

پای تا سر بدنش می‌لرزد

اثر زهر ز رنگش پیداست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 509"
ز هر طرف به کمان تیر غم  زمانه گرفت

دل مرا که بسی بود خون، نشانه گرفت

چو جد خویش علی سالها به خانه نشاندادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 508"
دل گرفته یاد ایوان بقیع
دیده ای داریم گریان بقیع
حیف بر خاکش بتابد آفتاب
سایه­ی عرش است بر جان بقیع
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 507"
نه فقط بادِ خزان برگ و برش را سوزاند

زهر از راه رسید و جگرش را سوزاند


دست و پا می‌زد و ساعات نَفَس‌گیری داشت

لبِ پُرخون ، دلِ صدپاره...چه تقدیری داشتادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 506"