کار ناکرده را کرده خود مدان. 
178
کار امروز را به فردا مینداز. 
179
با بزرگتر از خود مزاح مکن. 
180
با بزرگان سخن طولانی مگو. 
181
کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند. 
182
محتاجان را از مال خود محروم مگردان.
183
دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن. 
184