امام زین العابدین علیه السلام : نصیحت زیاد باعث بدبینى و تهمت مى شود.
225
امام زین العابدین علیه السلام : در بحث با شخصى قرشى که طى آن به نحوه ازدواج هابیل با بلوزا خواهر قابیل و ازدواج قابیل با اقلیما خواهر قابیل مى پردازد و آن قرشى مى گوید : پس ، فرزندان آن دو با هم ازدواج کردند؟ فرمود : آرى . قرشى گفت : این کارى است که امروزه مجوسى ها مى کنند! على بن حسین علیهماالسلامفرمود : مجوس این کار را بعد از تحریم خداوند انجام دادند . على بن حسین علیه السلام سپس فرمود : منکر این مطلب مباش . این ها قوانین و شرایعى است که صورت گرفته است ... پس این یکى از شرایع و مقررات آن ها بود . اما بعدا خداوند آن را تحریم کرد .
226
امام زین العابدین علیه السلام : بهره بردارى از مال (به کار انداختن سرمایه) کمال مردانگى است.
227
امام زین العابدین علیه السلام ـ در پاسخ به این پرسش که مرگ چیست؟ ـ فرمود : براى مؤمن چون برکندن جامه هایى چرکین و شپشى از تن است و از هم گسستن کُند و زنجیرهاى گرانبار و جایگزین کردن فاخرترین و خوشبوترین جامه ها و راهوارترین مرکب ها و امن ترین منزل ها. و براى کافر به منزله برکندن جامه هایى فاخر از تن و منتقل شدن از منزل هایى امن و جایگزین کردن آنها به کثیف ترین و خشن ترین جامه ها و وحشتناک ترین منزل ها و بزرگترین عذاب است.
228
امام زین العابدین علیه السلام : مؤمن خاموش مى ماند، تا سالم ماند و سخن مى گوید، تا سود برد... اگر به پاکى ستوده شود، از آنچه مى گویند هراسان مى شود و از آنچه که نمى دانند، از خداوند آمرزش مى طلبد. سخن کسى که او را نمى شناسد [و مى ستایدش ]فریبش نمى دهد و از برشمردن اعمالش [در آخرت ]مى ترسد.
229
امام زین العابدین علیه السلام : گفتار نیک، دارایى را زیاد مى کند و روزى را افزایش مى دهد و اجل را به تأخیر مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب مى گرداند و [شخص را ]به بهشت مى برد.
230
امام زین العابدین علیه السلام : انسان بزرگوار به بخشش خود مى بالد، و انسان پست به دارایى خویش مى نازد.
231