میگم یه وقت زشت نباشه مخاطب خاصم چند ماهه بهم خیانت نکرده؟
قضیه بوداره یکم. باید چشامو بیشتر باز کنم
630
میگم یه وقت زشت نباشه جدیدا فحش های دخترا از پسرا بدتر شده K
631
میگم یه وقت زشت نباشه
.
.
.
.
دختر آیندمو میگم. رو دستمون باد میکنه خدایی نکرده
632
میگم یه وقت زشت نباشه من صبح ها میخونم و شب ها بیدارم تا بوق سگ
633
میگم یه وقت زشت نباشه من میخواستم برادر زادمو تربیت کنم خودم ازش فحش های جدید یاد گرفتم
بچه نیستن گودزیلان
634
میگم یه وقت زشت نباشه من ۱۲ سالمه هنوز ابرو هامو برنداشتم
اخه همه دوستام شیطونی کردن ابروهاشونو
635
میگم یه وقت زشت نباشه من برای پر کردن اوقات فراغت میرم دانشگاه نه برای درس
636