تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را
میان ربنای سبز دستانت دعایم کن …
742
چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا
تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا
743
مرا بسپار در یادت
به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست
و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ،
دعایم کن که من محتاج محتاجم
744
این دستان ساده و خالی دخیلتان
مارا به رسم رفاقت دعا کنید
745

زائرکعبه ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع
و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است
زیارتت مقبول درگاه حق
746
واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم
زیارت قبول
747
کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود
حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست
طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق
748