این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما رو فقط به رسم رفاقت دعا کنید …!
728
درد مندیم اى خدایا درمانم نما / درد بى درمان درمانم نما
هر که آرد دست حاجت نزد تو / بار الهى درد من درمان نما
التماس دعا
729
فرشته ها برای آزادی انسانها ز دستان شیطان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت
مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند اللهم لبیک
من را دعا کن …
730
آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است / آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است …
یادم آر که محتاج دعای تو هستم …
731
این دست های خالی و ساده دخیلتان ، مـا را به رسم رفـاقت دعا کنید !
732
شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم
اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی
کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن
بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است…
733
درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز
734