دعا می کنم غرق باران شوی / مثل بوی خوش یاس و ریحان شوی …
دعا می کنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی …
721
از خدا می خواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه دهد .
نه آنچه رو که آرزو داری ، چون گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار …
722
من را بسپار در یادت
به وقت ریزش باران ، نگاهت اگر به آن بالاست
و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد
دعایم کن که من محتاج محتاجم …
723
چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا
تو رو به فاطمه (س) سوگند التماس دعا …
724
درسکوتی که دلت دست دعا باز کرد ، یاد من باش که محتاج دعائیم هنوز …
725
 این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم
که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دلم بیندازد
پس ای مهربان التماس دعا …
726
از مردم دل بکن و یاد خدا کن / خدا رو وقت تنهایی صدا کن …
در آن حالت که اشکت می چکد گرم / غنیمت دان و ما رو هم دعا کن …
727