درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود
یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز
714
چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا
تو را به فاطمه (س) سوگند
التماس دعا
715
انیس قلب خود تنها خدا کن
خدا را در دل شبها صدا کن
ز خوف حق چو اشکی را چکاندی
به حال این رفیقت هم دعا کن
716
ما را به دعا کاش فراموش نسازند
رندان سحرخیز که صاحب نفسانند
717
در این روزها که از رحمت و برکت انباشته است …
در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند …
و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند …
ما رو از نسیم دعا فراموش نکنید …
718
دعا کن دل من بوی باران بگیرد / و این درد جانسوز درمان بگیرد …
دعا کن دل من رنگ آیینه گردد / و تنهایی از عشق پایان بگیرد …
719
اگر یادتون بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید …!
720