باز هم فراموش کردم فراموشش کنم !
141
قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد !
142
بعضی ها با هم می خورند و بعضی ها به هم !
143
پلیس شخصی است که نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد شد !
144
وقتی نوشته هایش را نقد کردم ، چک کشید !
145
بعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف !
146
آن ها که بلند فکر می کنند ، هیچوقت کوتاه نمی آیند
147