عصبانی شدن غضنفر:
خاک تو سرت برینه !
انگار از وحشی اومده !
بلبل درازی هم که میکنی!
هر چی هم بزرگتر میشه گنده تر میشه !
تو نه تربیت داری نه خانوادگی!
مسخره فروشی باز کردی؟!
حالا من نه یه آدم !
صداتو برا من داد نزن! 
وقتی با من حرف میزنی دھنتو ببند!!!
ر.....م تو اون کلاھی کهِ میخوای بذاری سر من!!!
اول ببین داری با چه خری داری حرف میزنی بعدبا من زر بزن!!!
651
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺩﻟﺴﺘﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
ﺷﺪﻡ !
ﻣﻴﮕﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻧﻴﺴﺖ ........
ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﮕﻴﺪ , ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ
ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻡ:(
652
غضنفر : بیا این سوپو مزه کن!
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ !
ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺩﯾﻮﺙ
653
غضنفر در یک گالری نقاشی ، مدت طولانی در حال نگاه کردن به یک تابلوی نقاشی بود که زن زبیای لختی را به تصویر کشیده بود که خود را با برگ پوشانده بود..
از او پرسیدند چه می کنی؟
پاسخ داد: در انتظار پاییزم!!! 
654
غضنفر ماشینشو بیمه میکنه مسئول بیمه بهش میگه : خوب انشاالله که از این بیمه استفاده نکنین....
غضنفر هم میگه : انشاالله تو هم از پولش خیر نبینی پدر سگ...
655
غضنفر می خواسته آمپول بزنه پرستار بهش میگه: بکش پایین
غضنفر میگه :من دفعه اولمه خانم اگه میشه شما اول بکشین پایین 
656
غضنفر با زنش میره حموم 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تو کجا میای ؟ تو بیا با هم بریم مسجد شاید آدم شدی! 
657