آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.
15
از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک...
16
 روز خبرنگار برشما قاصدان اخبار مهم ومفید وشیرین وگاهی تلخ.....مبارک.
17
«روز خبرنگار مبارک. امید که آزادانه و در فضایی آزادتر قلم بزنیم.»
18
خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.
19
روز ما را دیدی؟ از شب های تار ما مپرس!
20
نویسنده توانا، فرزند عزیزم. 17 مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.
21